Submenu

Verslag klankbordgroep Wonen in de Meent 9 oktober 2023

17-11-2023 221 keer bekeken 0 reacties

Op 9 oktober 2023 kwam de klankbordgroep voor het project 'Wonen in de Meent' bij elkaar. De leden van de klankbordgroep vormen een afspiegeling van de bewoners van de Meent. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Datum: 9 oktober 2023
Tijd: 19:30-21:00
Locatie: Wijkcentrum De Kruisdam

Kennismaking

De projectgroep bij de gemeente is grotendeels vernieuwd en bestaat nu uit:
⦁    Rozemarijn de Heer, senior adviseur wonen en projectleider (voorzitter en verslag)
⦁    Eva van den Hazel, adviseur wonen en projectsecretaris (afwezig)
⦁    Liesbeth Michelsen, wijkregisseur De Meent (notulen)
⦁    Joost van den Tillaart, stedenbouwkundige
⦁    Samira Boukhris, communicatieadviseur (afwezig)
⦁    Lotte Portier, adviseur cultuur en erfgoed (afwezig)
⦁    Marijn Burger, stedenbouwkundige (afwezig)

Aanwezig van de klankbordgroep zijn:
⦁    Michael Kunne
⦁    Danielle Wolzak
⦁    Peter Wolzak
⦁    Mayke Vaes
⦁    Alie van Luijk
⦁    Willemijn van Henten
⦁    Willem Verbeek (ook in werkgroep wonen van Stichting Hilversumse Meent)
⦁    Theo van Veenendaal  

Helaas is er ook een deel van de klankbordgroep niet aanwezig. Reden hiervoor is dat de uitnodiging op redelijk korte termijn kwam. Afgesproken dat we voor de volgende keer ruim van tevoren een datumprikker uit doen. Afwezigen: Remco Kramer, Mariska Kramer, Irene Dijst, Joost Nachbahr, Cees Kuijlaars, Rosa Hueting, Wendy van Kraalingen, Eric ’t Hart en Emile van Delft.

Tijdens de kennismakingsronde is aan de aanwezigen van de klankbordgroep gevraagd waarom zij zich hiervoor hebben aangemeld. De meerderheid geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst van De Meent. Enerzijds gaan de zorgen over de woningnood (“Ik heb wel mijn plekje gevonden, maar anderen hebben daar nu veel moeite mee.”, “ik ben bang dat jonge starters worden vergeten, zij verdienen ook een plek in De Meent”, “Ik wil graag in De Meent kunnen blijven wonen”), anderzijds over zorgen over de mogelijke plannen (“Ik maak me zorgen over de verdichtingsstudie”, “Ik maak me zorgen over de traagheid van de gemeente”, “Het groen, de ruimte en de opzet van De Meent vind ik nu juist zo fijn”.).

Agenda

Aan de hand van een ‘praatplaat’ hebben we teruggeblikt op wat er tot nu toe is gedaan en vooral vooruitgekeken naar hoe we nu tot een Uitvoeringsagenda Wonen voor De Meent gaan komen.

Praatplaat met agenda voor de bijeenkomst

1.    Wat willen wij bereiken?
Een prettige, leefbare woonomgeving in de Hilversumse Meent met betaalbare en kwalitatief goede woningen. Daarnaast is het belangrijk om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. De doorstroming is daarbij geen doel op zich, maar een middel om meer woningen beschikbaar te krijgen en ervoor te zorgen dat meer huishoudens een passende woning vinden.

We werken hieraan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte agenda Wonen voor de Hilversumse Meent. De agenda is een uitwerking van de Woonvisie 2021-2030. De uitvoeringsagenda is gericht op een periode van vier jaar, dus 2024-2027, waarbij sommige plannen snel uitgevoerd kunnen worden, maar andere plannen (vooral als het gaat om het toevoegen van woningen) pas na de periode van vier jaar kunnen worden gerealiseerd.

Joost van den Tillaart geeft een probleemschets: De Meent is een compleet eigen dorpje binnen de gemeente, zowel qua ligging en stedenbouwkundige opzet als in de sociale verbondenheid. Het is een relatief jong dorp (bestaat volgend jaar 50 jaar) en is destijds gebouwd voor gezinnen. Ondertussen is logischerwijs de bevolkingssamenstelling veranderd. Kinderen zijn opgegroeid en het huis uit gegaan, ouders zijn ouder geworden. Er wonen nu relatief veel senioren, terwijl de woningvoorraad voornamelijk uit eengezinswoningen bestaat. Dit is ook terug te lezen in de cijfers: in 1995 woonden er 5.100 mensen in De Meent, nu zijn dat er nog maar 4.100. De afgelopen jaren zijn er zo’n 100 woningen bijgekomen, maar de huishoudensgrootte is sterk gedaald. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld het voorzieningenniveau (zo is er nu nog maar één school). Als we woningen gaan toevoegen moet dit aanbod gericht zijn op kleinere huishoudens, zowel starters als senioren om aan de veranderde woningvraag tegemoet te komen.

Leden van de klankbordgroep merken daarbij op dat de kleinere woningen/ appartementen niet per se seniorenwoningen moeten zijn. Het gaat om levensloopbestendige woningen, oftewel woningen geschikt voor ouderen en jongeren.

2.    Waar moeten we dan op inspelen?
Het afgelopen jaar is er al veel onderzoek naar gedaan naar de woningbehoefte in De Meent. Er is een enquête geweest naar de woonbehoeften opgezet door Stichting Hilversumse Meent samen met de gemeente, er is een Vilans rapport over Ouder worden in De Meent en er is tijdens de eerste wijkbijeenkomst op 23 mei veel opgehaald vanuit bewoners. Deze informatie plus de informatie die over De Meent bij de gemeente bekend is, is nu opgeschreven in de concept wijkanalyse, die met de aanwezigen is gedeeld.

De klankbordgroep geeft aan dat zij de wijkanalyse er op zich goed uit vinden zien. Er worden nog twee zaken gemist: de behoefte van jongeren (onder andere zij die nu nog thuis wonen), maar graag hun eigen woning in De Meent willen én de SWOT analyse die tijdens de vorige bijeenkomst met de klankborgroep is opgesteld. Rozemarijn de Heer doet de toezegging dat de wijkanalyse hierop wordt aangepast (actie).

3.    Welke opties zijn er?
Rozemarijn de Heer licht toe welke type interventies er zijn om te werken aan een prettige, leefbare woonomgeving in de Hilversumse Meent met betaalbare en kwalitatief goede woningen, waar meer huishoudens een passende woning kunnen vinden. Hieronder gaan we in op de verschillende interventies. Verder heeft de klankborgroep aangegeven dat zij samen met de gemeente rond willen lopen door de wijk om knelpunten aan te geven. Hier gaat de projectgroep graag op in en er volgt een datumprikker (actie).

Woningprogramma
Dit gaat over plannen om meer woningen toe te voegen. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door het optoppen van bestaande gebouwen, het splitsen van grote woningen, het toepassen van nieuwe woonconcepten (bijv kangoeroewoningen) of het plaatsen van tijdelijke woningen, zoals tiny houses.

Het zijn vooral de woningcorporaties die hier een rol in kunnen spelen, daarom is de gemeente nu met woningcorporaties De Alliantie en G&O in gesprek om te kijken wat zij in hun bezit kunnen en willen.

De klankbordgroep vraagt of de gemeente al weet hoeveel woningen er moeten worden toegevoegd. Rozemarijn de Heer geeft aan dat hier geen vooraf vastgesteld kader voor is.

Woninggebruik
Dit gaat over het toewijzingsbeleid voor de sociale huurwoningen. Er is een Huisvestingsverordening waarin de regels voor woningtoewijzing zijn opgenomen en corporaties kunnen daar een aantal keuzes in maken. Bijvoorbeeld aan wie zij voorrang verlenen.
Verder is er nu een wet Betaalbare Huur in de maak, die ervoor moet zorgen dat de huurprijzen van middenhuurwoningen betaalbaar blijven.

Op wie er in de bestaande koopwoningen komen wonen kan de gemeente uiteraard niet sturen. Wel kan worden gekeken of we met bijvoorbeeld een starterslening de koopwoningen beter betaalbaar kunnen maken voor jonge starters.

Leefomgeving
Het gaat er natuurlijk ook om dat mensen prettig wonen. De woonomgeving is minstens zo belangrijk als de woning zelf. Uit de enquête en alle gesprekken is wel gebleken dat veel mensen heel fijn wonen in De Meent en dat we vooral ook deze kwaliteit moeten behouden ook als er woningen worden toegevoegd. Er zijn verschillende maatregelen in de openbare ruimte te bedenken die de kwaliteit van de leefomgeving (nog meer) kunnen verbeteren. Zo zijn er veel voortuinen bestraat en is het voor hittestress/ wateroverlast beter als er meer groen komt. Hierbij merkt de klankbordgroep overigens op dat in sommige Meenten bij de bouw al is uitgegaan van de parkeerplaatsen op het erf. Verder zijn er relatief veel blinde gevels en wordt er gekeken naar het opknappen van speeltuinen.

Rozemarijn de Heer vertelt dat via ‘nudging’ je positief gedrag kan beïnvloeden. Dit gaat bijvoorbeeld over kleurgebruik. Zo is bevorder je met groen meer positief gedrag dan met rood. (Niet in de vergadering genoemd maar op deze website staan goede voorbeelden van ‘nudging’).

Sociale aanpak
Tenslotte kan het wonen in De Meent ook worden verbeterd door sociale aanpak. Denk dan aan de functie die het wijkcentrum nu vervult, maar bijvoorbeeld ook woonbegeleiding voor statushouders. Corporaties werken ook aan het bestrijden van woonfraude en het tegengaan van woonoverlast.

Haalbaarheid
Rozemarijn de Heer geeft aan dat de projectgroep de komende tijd samen met de corporaties gaat onderzoeken welke interventies haalbaar zijn en welke niet. Het is de taak van de gemeente om dat uit te zoeken. Immers, als we samen met de wijk gaan spreken over welke interventies iedereen graag wil dan is het wel belangrijk om als er dan een interventie is gekozen, deze wel uitvoerbaar is.

De klankbordgroep vraagt daarbij ook om interventies die snel kunnen worden opgepakt. Doe pilots, start bijvoorbeeld met het splitsen van één woning en kijk wat dat oplevert: “Van de papieren tijger af, doen en kijken wat er leeft.”.

4.    Voor welke opties gaan we kiezen?
Rozemarijn de Heer licht toe dat het aan de wijk is om aan te geven welke opties zij het meest zien zitten. Dit willen we niet doen door voor een zaal te gaan staan en te vragen “roept u maar”, maar door een zogenaamd participatiespel te gaan ontwikkelen, waardoor bewoners en belangenhouders zelf met elkaar het gesprek aangaan. Dit gesprek wordt door de gemeente begeleid/ gefaciliteerd.

Bij het participatiespel is de uitkomst van iemands keuze afhankelijk van de keuze van anderen, waardoor niet enkelen de uitkomst gaan bepalen. Het spel is een fysiek bordspel gericht op samenwerking. Er is geen winnaar maar wel een uitkomst.
Het spel wordt op verschillende tafels gespeeld. Per tafel ligt in het midden een grote kaart van De Meent met ook de omringende gebieden (zoals het Hocras terrein). Vervolgens liggen er verschillende opties/ interventies/ kwaliteitsmaatregelen waar de bewoners en belangenhouders uit kunnen kiezen om toe te voegen. Alleen de hele groep mag een kaart neerleggen, dus per interventie zal een dialoog moeten worden gevoerd. Dus alleen door goed samenwerken kan er tot een goed resultaat worden gekomen, welke op draagvlak kan rekenen. Per tafel levert dit een resultaat op: een scenario voor de wijk – hoe voorziet die groep in de woonbehoefte (en welke vormen) + welke kwaliteitsmaatregelen er voor de wijk moeten worden genomen.

Het idee is dat deze vorm meer Meentbewoners zal aanspreken. Rozemarijn de Heer geeft aan dat de opbouwwerker ook enthousiast was over dit idee en verwacht dat hier ook meer jongeren en gezinnen aan willen deelnemen. Met deze vorm hoeft ook niet alles op één avond te gebeuren. We gaan op een zaterdagmiddag en dinsdagavond een inloop organiseren, zodat ieder die wil mee te kan doen. Een ‘spel’-sessie duurt ongeveer 30 minuten , dus dat zou voor iedereen te doen moeten zijn. We zouden ook nog een extra sessie bijvoorbeeld in ’t web kunnen organiseren.

De klankbordgroep geeft aan dat zij dit zogenaamde participatiespel zien zitten, maar wel graag een ander woord voor ‘spel’ willen. Suggesties zijn: Ontwerpsessie De Meent of Meent-mapping. Andere suggesties zijn welkom en dan kiezen we volgende keer het woord dat het beste de lading dekt (actie).

De klankbordgroep vraagt ook aandacht voor hoe uiteindelijk het resultaat van alle tafels/ alles sessies wordt gebundeld. Dit is een goed punt en voor de volgende bijeenkomst komt hier een voorstel voor (actie).

Rozemarijn de Heer geeft aan dat we samen met alle betrokkenen dit ‘participatiespel’ willen gaan ontwikkelen. Afgesproken om de volgende keer een proefsessie te houden en hiervoor ook de Stichting Hilversumse Meent, de corporaties en ook de bewonerscommissie uit te nodigen.

Planning

De planning is aangepast. De gemeenteraad had eerst een beeldvormende sessie gepland op 6 december en dan zou de tweede wijkbijeenkomst al in november moeten zijn gehouden. Deze sessie is nu verplaatst naar 7 februari 2024. Dit bekent dat we half januari de tweede wijkbijeenkomst willen houden (zaterdagmiddag en dinsdagavond).
Terugrekenend moeten we dan in november de wijkanalyse gereed hebben en voor december een eerste proefsessie van het participatie-‘spel’ hebben.

Verzoek aan de klankbordgroep om vóór november reacties op de wijkanalyse door te geven aan de projectgroep via meentwonen@hilversum.nl. Dan maakt de projectgroep de wijkanalyse af, zodat deze gedeeld kan worden met de rest van de wijk.

NB: om de wijkanalyse voor iedereen toegankelijk te maken komt er een poster waarop de belangrijkste bevindingen staan met een QR-code/ link naar de website waar het hele rapport is te vinden.

Er volgt dan een datumprikker voor half/ eind november voor een maandag of een dinsdagavond om een eerste proeve van het participatie-‘spel’ uit te proberen (actie). Deze gaan we dan samen verder ontwikkelen. Het zou goed zijn als er dan ook 1 à 2 jongeren (t/m 27 jaar) mee gaan doen. Als iemand een jongere weet die hierin geïnteresseerd is: neem dan contact op met de projectgroep.

Praktische zaken

 

 

 

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen