Aantrekkelijk, dynamisch en groen: start uitvoering plannen Stationsgebied Hilversum in zicht

Redactie Bouwen aan Hilversum 30-06-2021 2286 keer bekeken 0 reacties

Van betonnen vlakte tot visitekaartje van Mediastad Hilversum. Een mooie verbinding tussen het centrum, het station en Hilversum Oost. Een gebied voor iedereen: reiziger én Hilversummer. Als je het station uitstapt, is het meteen duidelijk: je bent in Hilversum.

De monumentwaardige architectuur, de groene, levendige openbare ruimte en het zichtbare DNA van de Mediastad maken dat meteen duidelijk. We kunnen bijna aan de slag met het belangrijkste OV-knooppunt in de regio Gooi en Vechtstreek, 325 nieuwe woningen én  en een ‘state of the art’ ondergrondse fietsenstalling voor minimaal 5.000 fietsen. Dat is een notendop de ambitie die wordt uitgesproken in de Uitvoeringsnota Stationsgebied die vandaag in het college van B en W is besproken.

Besluitvorming

In de Uitvoeringsnota Stationsgebied Hilversum staan de doelen, ambities, kaders, planning tot 2030 voor de realisatie van het Stationsgebied. Op basis hiervan zijn de hierbij benodigde financiën voor de uitvoering van de plannen berekend. Het college is verheugd dat het saldo van deze berekeningen rond de € 49 miljoen uitkomt en daarmee bijna 25% lager dan de eerder bij het Stedenbouwkundig plan en bestemmingplan afgegeven indicatie van € 65 miljoen Daarnaast zullen de plankosten ongeveer € 7 miljoen bedragen. Wethouder Arno Scheepers: “Ik ben ontzettend blij dat we nu echt op het punt staan met dit prachtige, maar zeer complexe project te kunnen beginnen. Deze uitvoeringsnota is een belangrijke laatste stap om zowel financieel als qua planning en ontwikkelstrategie zorgvuldig en gedegen met de uitvoering te kunnen starten.”

De eerste stap in de uitvoering betreft de aanleg van een nieuw busstation. Hiervoor is een ontwerp gemaakt, waarbij onder andere de provincie en de vervoerders zijn betrokken. Als de gemeenteraad hierover in september positief besluit, kan de ontwikkeling van het Stationsgebied echt volop van start. Hiermee wordt invulling gegeven aan een langgekoesterde wens van Hilversum om het Stationsgebied te vernieuwen tot een aantrekkelijk, dynamisch en groen gebied waar het prettig verblijven, wonen en werken is.

Wonen, werken en verblijven

Diverse locaties aan weerszijden van het Station bieden in de toekomst samen ruimte voor 600 tot 1000 extra woningen. Aan de centrumzijde is ruimte voor 325 woningen. Hiervan is 33% sociaal, 50% middelduur en 17% duur. Daarnaast is er ruimte voor in ieder geval 12.000 m² niet-woonfuncties, waaronder kantoren, creatieve bedrijven en in beperkte mate retail en horeca. Het verleggen van de centrumring vanaf eind 2025 zorgt voor een betere doorstroming en minder stilstaand verkeer. De gemeente spant zich in om de effecten daarvan op geluid, veiligheid en fijnstof te beperken. Onder andere door het gebruik van geluid reducerend asfalt, veel groen, en veilige oversteekplekken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de panden aan de verlegde centrumring.

Kwaliteit

De Hilversumse identiteit van groen, media en architectuur is zichtbaar in de gebouwde omgeving. Met het doortrekken van de centrumkwaliteiten tot aan het station wordt het gebied fraaier. Brinken en pleintjes verbinden de routes van en naar het centrum. Het is de ambitie in het gebied in de toekomst minstens één nieuw rijksmonument te laten verrijzen. Het Beeldkwaliteitsplan dat de raad in oktober 2020 heeft vastgesteld geeft daar richting aan. Ook de kwaliteit van de openbaar gebied ruimte neemt enorm toe: groen en water dragen bij aan leefbaarheid en klimaatadaptatie.

Duurzaam

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien onder andere voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei. De gemeente daagt de markt echter uit om meer te bereiken en energie neutrale of energie opwekkende gebouwen te bouwen. De locatie op een OV knooppunt en de verlaagde parkeernorm maken de plek aantrekkelijk voor gebruikers die weinig van de auto en vooral van het openbaar vervoer gebruik maken.

Stalling onder plein voor 5000 fietsen

In 2026 wordt naar verwachting de nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein opgeleverd met plek voor ruim 5.000 fietsen. Aan de Oostzijde van het station komen daar in de toekomst nog eens 2.000 fietsparkeerplekken bij. Na oplevering van de fietsenstalling zal er geen fiets meer in de openbare ruimte staan. Vanaf 2026 is er dan ruimte om ook de overige bouwwerkzaamheden in het gebied op te starten. Ondertussen werken gemeente, ProRail (eigenaar) en NS (exploitant) verder aan het ontwerp van de fietsenstalling en de inpassing van de entree van de fietsenstalling in de Stationsstraat.

Groener busstation met elektrische bussen

Na besluitvoering over de Uitvoeringsnota start de aanbesteding voor de realisatie van een tijdelijk busstation in het eerste kwartaal van 2022. Dit tijdelijke busstation is nodig om ruimte te maken voor de aanleg van het nieuwe, groenere en duurzame busstation vanaf het tweede kwartaal van 2022.

Op het nieuwe busstation komt een zogenaamd middeneiland, waar de wachtende reizigers comfortabel kunnen wachten op hun (HOV) bus. Dit wordt compact, groen en overzichtelijk ingericht, met een beeldbepalende overkapping ofwel ‘ombrière’ voor wachtende reizigers. Gooi- en Vechtstreek biedt met dit nieuwe busstation als eerste regio volledig elektrisch busvervoer aan. Hierdoor is de uitstoot van gassen en geluid vele malen minder dan in de huidige situatie. Het streven is het nieuwe busstation te realiseren vóór de oplevering van de busbaan HOV in ’t Gooi eind 2022.

Station met twee voorkanten

Door de ontwikkelingen, plannen en (beoogde) investeringen in het gebied aan beide zijden van het spoor en in het station zelf worden ontstaan nieuwe en/of betere verbindingen in het hart van de stad. Met NS en ProRail wordt gewerkt aan de wens om de stationshal uit te breiden tot een aantrekkelijke, ruime entree van de stad. Het station krijgt door de aanpassingen twee voorkanten. Partijen werken aan het ontwerp en de inpassing van de NS hal in het stedenbouwkundig plan, in samenhang met de ondergrondse nieuwe fietsenstalling.

Participatie

Het Stationsgebied is een langlopende ontwikkeling met grote impact op de omgeving in het hart van de stad. Er gaat bij de uitvoering van de diverse deelprojecten veel aandacht uit naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met diverse stakeholders (partners, belangenorganisaties,  bewoners en ondernemers) is en wordt regelmatig uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen en de wensen en eisen van een ieder bij de ontwikkeling van het Stationsgebied. Ook in het vervolgtraject blijven we participeren over de uitvoering van de plannen.

Besluitvorming

Op woensdag 1 september wordt de uitvoeringsnota behandeld in de Raadscommissie. Besluitvorming door de gemeenteraad staat gepland op woensdag 15 september.

0  reacties

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen