Groen licht voor ambitieus Masterplan Arenapark 2.0

19-05-2020

Werken, leren, sporten pijlers nieuw plan

Ruim 85.000 m2 extra vloeroppervlakte voor werken, wonen en functies op het gebied van sport en leren, ruimte voor 2000 tot 4000 extra arbeidsplaatsen, een verplaatst NS station, een fietstunnel onder en een loop-/fietsbrug over het spoor. En dat alles in een groene, sportieve en gezonde omgeving. Dat zijn belangrijke ambities uit het Masterplan Arenapark 2.0 dat de basis vormt voor de herontwikkeling van het Arenapark tot 2035. Vandaag stemde het college van B en W in met het plan dat in nauwe samenspraak met gebruikers en bewoners van en rond het Arenapark tot stand is gekomen.


Het Arenapark is het enige kantorenpark in de regio met een grote capaciteit voor nieuwe kantoren. Het park is vanaf de start in 1990 maar deels ontwikkeld. Omdat verdere economische ontwikkeling belangrijk is voor de gehele regio, zet het collega nu in op een doorontwikkeling van het Arenapark tot een toekomstbestendig en bruisend bedrijvenpark waar werken, wonen, sporten en leren elkaar versterken. Het Masterplan Arenapark 2.0 bouwt voort op het Masterplan 1.0 waarmee het college in 2019 al instemde. De ambities voor het park richting 2035 zijn in beide plannen onveranderd, de invulling is op onderdelen aangepast aan nieuwe wensen vanuit zowel de politiek als gebruikers van het Arenapark.

Werken en wonen

Net als in Masterplan 1.0 zet dit Masterplan 2.0 in op ruim 85000 m² extra vloeroppervlakte, bijna een verdubbeling ten opzichte van de huidige ruim 100.000 m². Het verschil zit in de verdeling ervan. In het Masterplan 1.0 ging het overgrote deel naar extra kantoorruimte. In dit plan is, mede op verzoek van de politiek, ‘maar’ ruim de helft (48000 m2) bestemd voor extra kantoorruimte. De overige 37.000 m2 is voor andere functies als een zwembad, een indoor sporthal, een action sporthal, een hotel en (mogelijk) de vestiging van een internationale school. Ook is er ruimte voor minimaal 100 woningen voor bijvoorbeeld 1 en 2 persoonshuishouden, young professionals of studenten. De mix van al deze nieuwe voorzieningen draagt bij aan de levendigheid en sociale veiligheid van het straks vernieuwde Arenapark.

Verplaatsing station

Om de toegankelijkheid en veiligheid op/bij het Arenapark te vergroten heeft de gemeente de ambitie om het huidige NS Station Sportpark een paar honderd meter te verplaatsen. Hierdoor komt het station meer centraal in het Arenapark te liggen. Uit eerste onderzoek, in nauwe samenwerking met ProRail, blijkt verplaatsing technisch een haalbare optie. Veel vervolgonderzoek is echter nog nodig om na te gaan of verplaatsing ook op andere vlakken (bv. financieel) haalbaar is. Als het station wordt verplaatst, zal dat dan ook zeker niet op korte termijn gebeuren. Wel is de mogelijkheid in beeld om op de plek van het toekomstige stationsplein nu al een passerelle (voor voetgangers en fietsers) over of onder het spoor te maken, waardoor het Arenapark en het bedrijvenpark Laapersveld beter met elkaar zijn verbonden.

Verkeersveiligheid

Goede bereikbaarheid en ontsluiting van het park en verkeersveiligheid zijn belangrijke zaken in een gebied dat meer bewoners en gebruikers zal gaan krijgen. Ingezet wordt op een park waar de voorkeurssnelheid 30 km/uur is. Ook wordt het sluipverkeer, dat het Arenapark alleen als doorgangsroute wil gebruiken, zo veel mogelijk ontmoedigd. Langzaam verkeer (voetgangers, fietsers) krijgt prioriteit bij de herinrichting. Denk aan goede trottoirs, wandelboulevards en fietspaden. Het beter ontsluiten van het Arenapark is een belangrijk onderdeel van de ambities uit het plan. Daarom komt er een fietstunnel onder het spoor waardoor het Arenapark beter toegankelijk wordt voor de omgeving. Wat betreft parkeren wordt ingezet op zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte, bijvoorbeeld door het delen van particulieren parkeerplaatsen. Waar nieuwe parkeervoorzieningen nodig zijn, worden deze uit het zicht (ondergronds of bovengronds) aangelegd.

Duurzaam park

Bij de verdere ontwikkeling van het park speelt duurzaamheid een grote rol. Naast vergroening van het park in de vorm van heidebegroeiing, moeten nieuwe gebouwen energieneutraal worden gebouwd. Dat betekent
energieopwekking op daken, gevels en in de openbare ruimte. Daarnaast moet hemelwater worden opgevangen dat kan dienen als koeling voor een stenige omgeving en voor bewatering van het groen.

Een nog beter plan

Projectwethouder Wethouder Annette Wolthers is trots op het ambitieniveau van dit plan. “Bij de presentatie van het Masterplan 1.0 zei ik al dat een serieuze kwaliteitsslag nodig was om het Arenapark toekomstbestendig te maken. Met dit aangescherpte Masterplan 2.0 durf ik te stellen dat er nu een nog beter plan ligt om die kwaliteitsslag ook te gaan realiseren. Ik ben vooral blij met de nieuwe mix aan functies waardoor er niet alleen meer kantoorruimte komt, maar er ook plaats is voor al die andere wensen van de gemeenteraad op het gebied van wonen, sport en leren. Tel daar de ambities voor duurzaamheid en bereikbaarheid bij op, dan vind ik dat we de kwaliteit van het Arenapark hiermee substantieel kunnen verbeteren.”

Raad nu aan zet


Het Masterplan 2.0 gaat nu allereerst ter bespreking naar de raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Bij groen licht vergadert de gemeenteraad op 1 juli over het plan.
Het gehele masterplan Arenapark is te vinden op www.hilversum.nl/arenapark

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen